Договор
Елена Бугаева
Опубликовано: 22.07.2016 в категорию "Статьи" : Акушерство

УГОДА ПРО КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БАЗОЮ ДАНИХ №______від ______________________

ТОВ «Джі Ті Ем», ідентифікаційний код: 40314894, зареєстроване місцезнаходження: проспект Перемоги, 123, м. Київ, 03179 в особі директора Старікової Христини Вікторівни, яка діє на підставі Статуту (Адміністратор) та

Користувач _____________________________________________________________________ (ПІБ), який, поставивши свій підпис під цією Угодою висловив згоду з усіма умовами запропонованими ТОВ «Джі Ті Ем» щодо доступу до Інформаційної бази даних, офертою на сайті http://www.gtm.com.ua/, або в Додатку e-MR та умовами цієї Угоди, які надалі іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цю угоду про наступне:

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

1.1. Інформаційна база даних - сукупність інформації про лікарські засоби та інші медичні препарати, які пропонуються до продажу в Україні або, які перебувають на стадії розробки чи впровадження на території України.

1.2. Додаток e-MR - комп’ютерна програма, призначена для надання доступу та доступу до інформаційної бази даних.

1.3. Фахівець у сфері охорони здоров’я – особа, яка здобула вищу медичну чи фармацевтичну освіту, якій присвоєно передбачену законодавством кваліфікацію в сфері охорони здоров’я та, яка працює за визначеною законодавством лікарською чи фармацевтичною спеціальністю.

1.4. Логін - символьний код, який використовується для авторизації Користувача. Надається один раз при підключенні до Додатку, є унікальним та зберігається протягом усього часу користування інформаційною базою даних.

1.5. Правила опитування – стислий зміст прав та обов’язків щодо умов участі в опитуваннях та оплати винагороди за таку участь.

1.6. Підпис – бідь-яка дія Користувача, пов’язана з наданням згоди на отримання, погодження певної інформації, розміщеної в додатку e-MR, що може проставлятися як шляхом відповідної відмітки, так і шляхом мовчазної згоди. За даною угодою під терміном «підпис» сторони не розуміють електронно-цифровий підпис, обмежуючись у якості ідентифікатору особи парою «логін – пароль».

1.7. Вимога – формулювання Користувачем бажання отримати кошти, нараховані йому відповідно до п. 4.2. цього Договору. Вимога формується після натискання Користувачем кнопки «Виплатити» в особистому кабінеті Додатку.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. За умовами цієї Угоди Користувач на безоплатній основі після авторизації за допомогою Додатку e-MR отримує доступ до інформаційної бази даних. Авторизація у Додатку відбувається шляхом введення відповідної комбінації логін-пароль, наслідком чого є автентифікація Фахівця як фізичної особи.

2.2. Користувач може брати участь в опитуваннях в Додатку e-MR, які Адміністратор зобов’язується оплатити на умовах, зазначених у Правилах опитування.

2.3. Для авторизації у інформаційній базі даних Користувач використовує логін і пароль, наданий Адміністратором.

2.4. Адміністратор періодично оновлює інформаційну базу даних, про що може інформувати Користувача за допомогою Додатку e-MR. Після того, як додаток зафіксував оновлення та сприйняття інформації Користувачем, останньому може бути запропоновано пройти за винагороду Опитування одразу або пізніше із зазначенням строку протягом якого таке опитування можна пройти.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Адміністратор зобов’язаний:

3.1.1. Надавати Користувачу доступ до Додатку e-MR.

3.1.2. Оплатити Користувачу проходження Опитувань відповідно до правил опитування.

3.2. Адміністратор має право:

3.2.1. Збирати, зберігати, систематизувати, використовувати та передавати третім особам без окремого дозволу Фахівців результати Опитувань та будь-які знеособлені дані, одержані в результаті роботи додатку e-MR.

3.3. Користувач зобов’язаний:

3.3.1. Не передавати додаток третім особам, які не мають права самостійно встановити додаток на свій пристрій, а також не надавати доступ до Додатку e-MR третім особам.

3.3.2. Надавати достовірну інформацію, необхідну для виконання цієї Угоди та для реєстрації в Додатку e-MR, в тому числі інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача як Фахівця.

3.4. Користувач має право:

3.4.1. На оплату за проходження Опитувань у разі зазначення про це у Правилах Опитування;

3.4.2. В односторонньому порядку припинити використання інформаційної бази даних.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА УГОДОЮ

4.1. Доступ до інформаційної бази даних надається Користувачу на безоплатній основі.

4.2. Адміністратор сплачує Користувачу винагороду за участь в опитуваннях, участь в яких взяв Користувач протягом строку їх актуальності у розмірі, який визначається Адміністратором при розміщенні пропозиції про проходження Опитування.

4.3. Для отримання оплати, визначеної п. 5.2. цього Договору, Користувачу необхідно сформулювати вимогу, натиснувши в особистому кабінеті Додатку кнопку «виплатити» і, обравши бажану суму виплати. Оплата буде здійснена протягом трьох місяців з моменту вимоги.

4.4. Оплата здійснюється з поточного рахунку Адміністратора на банківський (зокрема, картковий) рахунок Користувача. Оплата не відбувається у готівковій формі.

4.5. Підписанням цієї угоди Користувач надає ТОВ «Джі Ті Ем» право на адміністрування, нарахування, утримання та сплату всіх необхідних податків, зборів, мит та платежів, спрямованих на виконання чинного законодавства України, пов’язаного зі сплатою податку на доходи фізичних осіб, Єдиного соціального внеску, Військового збору тощо.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Сторони зобов’язуються:

5.1.1. Не розголошувати та не передавати третім особам конфіденційну інформацію, отриману один від одного при виконанні цієї Угоди.

5.1.2. Не передавати текст цієї Угоди чи його частину третім особам за винятком випадків, визначених чинним законодавством України та за наявності попереднього письмового дозволу іншої Сторони.

5.1.3. Не розголошувати персональні дані, що стали відомі Сторонам в ході виконання цієї угоди.

5.2. Користувач, підписуючи цю Угоду, надає добровільну згоду на збір, зберігання та обробку його персональних даних, в обсязі, що необхідний для виконання цієї Угоди. Підпис в Угоді підтверджує, що Користувач ознайомлений зі змістом Закону України «Про захист персональних даних» та метою обробки персональних даних.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Дана угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та реєстрації Користувачем свого аканту через додаток e-MR.

6.2. Внесення змін (доповнень) до цієї Угоди проводиться Адміністратором в односторонньому порядку шляхом надіслання Користувачеві відповідного повідомлення у додатку e-MR. Вказані зміни та/або доповнення набувають законної сили через 10 днів (якщо інше не зазначене в їх тексті) і є обов’язковими для всіх Користувачів. Використання Користувачами додатку e-MR після ознайомлення з такими змінами/доповненнями означає їх автоматичне погодження Користувачами.

6.3. У разі незгоди Користувача із змінами, внесеними в цю Угоду, Він зобов’язаний припинити своє використання додатком e-MR та надіслати за допомогою цього Додатку заяву про розірвання цієї Угоди.

7. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА

АДМІНІСТРАТОР КОРИСТУВАЧ

ТОВ «Джі Ті Ем»

зареєстроване місцезнаходження: проспект Перемоги, 123,

м. Київ, 03179